mdxの紹介
動画
講演
論文(英語)
 • “mdx: A Cloud Platform for Supporting Data Science and Cross-Disciplinary Research Collaborations”
  Toyotaro Suzumura, Akiyoshi Sugiki, Hiroyuki Takizawa, Akira Imakura, Hiroshi Nakamura, Kenjiro Taura, Tomohiro Kudoh, Toshihiro Hanawa,
  Yuji Sekiya, Hiroki Kobayashi, Shin Matsushima, Yohei Kuga, Ryo Nakamura, Renhe Jiang, Junya Kawase, Masatoshi Hanai, Hiroshi Miyazaki,
  Tsutomu Ishizaki, Daisuke Shimotoku, Daisuke Miyamoto,Kento Aida, Atsuko Takefusa, Takashi Kurimoto, Koji Sasayama, Naoya Kitagawa,
  Ikki Fujiwara, Yusuke Tanimura, Takayuki Aoki, Toshio Endo, Satoshi Ohshima, Keiichiro Fukazawa, Susumu Date, Toshihiro Uchibayashi
  arXiv:2203.14188, 27 Mar 2022
論文(日本語)
記事